A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban, mint „Nyereményjáték Szabályzat a szervező (a továbbiakban, mint „Szervező”).

1. A Szervező adatai:

Név: GD Muscle Planet Kft.

Székhely: 1196 Budapest, Nagysándor József u. 196/a.

Cégjegyzékszám: 01-09-303744

Adószám: 26134723-2-43

Webhely: https://gdmuscleplanet.hu/

Facebook oldal: https://www.facebook.com/gdmuscleplanet

E-mail: info@gdmuscleplanet.hu

2.A részvétel feltételei

2.1. A Nyereményjátékban megadott időtartamban bármilyen értékben vásárol a Szervező weboldalán https://gdmuscleplanet.hu, és a kosárban a megjegyzés fül alatt beírja a „GD VAGYOK” szót. A megrendelést elküldő (a továbbiakban, mint „Játékos”) a megrendelés leadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Nyereményjáték Szabályzatot. A játékban a Játékos egyszeri rendelését veszi figyelembe, ha több rendelés érkezik egy Játékostól, akkor az elsőnek leadott rendelését vesszük figyelembe. Csak az átvett, kifizetett csomagok megrendelői vesznek részt játékunkban!
A Szervező a Nyereményjáték postot a Facebook oldalon bejegyzésként jeleníti meg, illetve a weboldalán a GD Media fül alatt. A Szervező nyilvános üzenetei (postok) tartalmazzák játékra történő felhívást, valamint linket a Nyereményjáték Szabályzathoz.

2.2. A Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt: (i) a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont); a nyerő termékek gyártásában, csomagolásában, a játék szervezésében és megvalósításában bármilyen módon közreműködők és ezek alkalmazottai, valamint értékesítési partnerei és ezek alkalmazottai, illetve az alkalmazottak hozzátartozó; (ii) a Nyeremény Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél vagy megpróbál visszaélni.

2.3. A Nyereményjáték időtartamának lejártát követően küldött rendelés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult 24 órán belül megkérni a Szervezőt arra, hogy a megrendelését töröljék, viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát is visszavonja.

3.Sorsolás menete

3.1. A Nyereményjáték nyereményét a közzétett nyilvános felhívás/bejegyzés tartalmazza (https://www.facebook.com/gdmuscleplanet). A felhasznált fényképek csak illusztrációk, a nyeremény azoktól eltérhet. Jelen esetben a felsorolt illetve a képen feltüntetett termékek a nyeremény.

3.2. A Szervező a nyereményt a meghirdetett időpont között Vásárlók, Játékosok között véletlenszerű sorsolás alapján sorsolja. A sorsolásban a játék időpontján belül vásárolt személyek kerülnek be. A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor a Nyereményjáték post kihirdetését követő  60 naptárinap leteltét követően. A nyeremény más kiegészítőkre vagy pénzre és más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó fizetési kötelezettségnek a nyertes Játékos köteles eleget tenni.

3.3. A Szervező egy nyertest sorsol ki. A nyertesen túl további pótnyertes kerül kisorsolásra, aki kisorsolásuk sorrendjében lép a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel a nyeremény átadása érdekében, (így különösen, ha a 7. pontban meghatározott határidőn belül nem küldi meg a Szervező részére a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat), vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. Ha a második pótnyertes sem felel meg a Szabályzatban előírtaknak vagy a kapcsolatfelvétel sikertelen, a nyeremény sorsolása eredménytelen.

3.4. A Szervező a Nyereményjáték nyertesét a Facebook oldalán közzéteszi, közölve a nyertes nevét, illetve a megadott email címre küld egy levelet. A nyertes ezen, személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervező a nyertesekkel az eredményt a megrendelésnél megadott email címen és Facebookon (ha rendelkezik vele) privát üzenetben közli. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül válaszolnia kell a Szervezőnek. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott határidőn belül, a Nyertes elismeri, hogy a Szervező nem köteles a Nyereményt biztosítani; a Nyereményre már nem lesz jogosult.

4. Nyeremény átadása

4.1. A nyereményt a Szervező az eredményhirdetést követő 30 napon belül küldi ki a nyertesnek, a nyertes által megadott kiszállítási címre. A nyeremény átvételére kizárólag a nyertes jogosult, e jog nem ruházható át. Azokat a nyertes nem kifogásolhatja, és az pénzre nem válthatóak át semmilyen okból sem. Ha a nyertes e határidőn belül a nyereményt nem kapja kézhez, köteles ezt haladéktalanul jelezni a Szervező részére. A nyertes tudomásul veszi, hogy késedelmes értesítés esetén a Szervező nem felelős a nyeremény rendelkezésre állásáért, valamint kézbesítéséért. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

5. Adatvédelem

5.1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel, illetve – a Nyereményjáték megnyerése esetén – további személyes adatai megküldésével automatikusan és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatai a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel céljából. Az adatkezelő megegyezik a Szervezővel. A GD Muscle Planet a játékosok által megadott adatokat a nyereménysorsolások lebonyolítása érdekében kezelheti. A GD Muscle Planet a személyes adatokat az érintettek hozzájárulásával kezeli az Info tv. 5.§ (1) bek. és a 20.§ (1) bek. alapján (tájékozott hozzájárulás). Ha az érintett személy a Nyereményjáték szabályzatot elfogadja és a játékban részt vesz, akkor a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez is hozzájárul. Jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez történő hozzájárulását a megrendelés leadásával fogadja el a játékos. Az Infotv. 3. § 2. pontja alapján személyes adatnak minősül az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés is. A nyereményjáték során kisorsolt nyertesnek, a nyeremény átadása céljából és a nyeremény jellegétől függően az alábbi adatokat szükséges megadnia: teljes név, e-mail cím, telefonszám (mobil), cím

5.2.A kezelt adatok köre az adatkezelés jelen nyilatkozat fenti pontban megjelölt célokhoz igazodik, azok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges és az adatkezelés a célok eléréshez szükséges mértékű.

5.3. A nyereménysorsolások lebonyolítása érdekében történő adatkezelés időtartama a Játékszabályzat szerint kisorsolt összes nyeremény nyertesek részére történő átadásának napja, de legkésőbb az átadástól számított egy év.

5.4.A GD Muscle Planet az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó adatkezelés minden lényeges körülményéről. A GD Muscle Planet a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelme esetén írásban – adja meg a tájékoztatást. Amennyiben az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, a tájékoztatás ingyenes. Az érintett jogosult továbbá a személyes adatai törlését kérni, illetve megilleti a tiltakozás joga.

5.5. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat, illetve adatvédelmi jogsértés esetén bírósági utat is igénybe vehet.

6. A szervező felelőssége

6.1. A Szervező nem vállal felelősséget:

v a helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli,

v a nyeremény hibáiért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják,

v bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget,

v ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

v a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági vagy késedelmes teljesítésből eredő igényeket illetően azzal, hogy az ajándék gyártója/forgalmazója által vállalt jótállást, szavatosságot a nyertes érvényesítheti.

6.2. A nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

6.3. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

6.4. A Játékosok kötelesek együttműködni a szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, ezzel kapcsolatosan a Szervezőt felelősség nem terheli. Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A szervező jelen Szabályzat változtatásának, illetve a nyereményjáték megszüntetésének jogát fenntartja és vállalja, hogy amennyiben jelen szabályzat bármely része a nyereményjáték időtartama alatt módosul, vagy a nyereményjáték megszüntetésre kerül, akkor a módosított játékszabályzatot- a módosítások megjelölése mellett- vagy a megszüntetés tényét a Facebook oldalán és weboldalán haladéktalanul közzéteszi. A nyereményjátékban résztvevő játékosok a részvétellel tudomásul veszik, hogy az esetleges módosításokról külön értesítést nem kapnak és a saját felelősségük az esetleges módosításokról a fenti oldalon megfelelően tájékozódni.

7.2. A Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Facebook a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.

7.3. Szervező fenntartja magának a jogot jelen Nyereményjáték Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

Budapest, 2018.